Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
De wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (hierna de meldcode) is in 2013 in werking getreden. In januari 2019 is de meldcode verder aangescherpt. Tot die tijd werden deze zaken behandeld door onze contactpersonen. In 2019 heeft ons bestuur besloten om in alle scholen aandachtsfunctionarissen aan te stellen. Op deze school zijn dat onze interne begeleiders, die daarvoor inmiddels een opleiding hebben afgerond. Vanaf nu zijn zij de aandachtsfunctionarissen in onze school. Zij zien er op toe dat de verplichte meldcode in werking wordt gesteld als de situatie daar om vraagt. Deze meldcode wordt hieronder toegelicht.

De interne contactpersoon klachtenregeling Karin Klarenbeek blijft als zodanig werkzaam. Zij is er voor kinderen, ouders en leerkrachten als er zich problemen voordoen (denk daarbij aan omgangsvormen en integriteitskwesties).

Wat is de meldcode?

De meldcode is een stappenplan van vijf stappen. Hierin staat wat de professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De vijf stappen zijn een leidraad bij het besluit van de professional om wel of geen advies in te winnen en/of melding te doen bij Veilig Thuis.

De vijf stappen van de meldcode:
  1. Het in kaart brengen van signalen en deze met de ouders bespreken.
  2. Advies vragen (bij aandachtsfunctionaris en/of veilig thuis(wat betreft veilig thuis anoniem, d.w.z. betrokkenen worden niet bij naam genoemd)
  3. Gesprek met de ouders.
  4. Wegen van de ernst van de zorg i. s. m. Veilig Thuis.
  5. Beslissen: hulp organiseren of melden bij Veilig Thuis (niet meer anoniem)
Bij het bespreekbaar maken van signalen hanteren we de stelling: “Als ik me zorgen maak over een kind, kijk ik wat ik voor dat kind kan inzetten.” De focus is gericht op mogelijkheden.

Zorg rondom veiligheid delen met ouders en hulp geven aan ouders.

Ouders zijn samenwerkingspartners in het aanpakken van de zorgen rondom kinderen. Alleen wanneer er blijvende samenwerking met ouders is, maken we verschil voor de kinderen. De meldcode is daarom in eerste instantie vooral bedoeld om ouders zo vroeg mogelijk op de hoogte te stellen en te houden van de zorg rondom veiligheid die aanwezig is. Dit kan gaan over de opvoedkundige vaardigheden van de ouders, maar ook over de algemene veiligheid van het kind. We maken de zorgsignalen bespreekbaar en nemen ouders vanaf stap 1 mee in het stappenplan. Als ouders geen hulp willen aanvaarden en de zorg blijft bestaan, dan kan in een vervolgstap besloten worden om een melding bij Veilig Thuis te doen.

Vragen of meer informatie over de meldcode?


U kunt ook contact opnemen met de aandachtsfunctionarissen:
Wendy Veldhuizen en Sophie van Wijk: ib@fabritiusschool.nl

Samenwerkende partijen