Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

School- en klassenregels

Inleiding

In onze maatschappij wordt er veel gesproken over waarden en normen. Als school hebben we daar direct mee te maken. Welke normen en waarden streeft de Fabritiusschool nu eigenlijk na? Aan welke gedrag- en omgangregels denken we dan?

Leerlingen, ouders en (nieuwe) leerkrachten zijn gebaat bij een goede regelgeving in de school. Het hanteren van éénduidige afspraken draagt bij tot veiligheid en een goede communicatie met alle betrokkenen. Het spreekt voor zich dat de voorbeeldfunctie van ouders en leerkrachten zeer belangrijk is.

Algemene schoolregels voor de leerlingen

08.10 loc. EG    en 08.15 loc. FS       deuren open en leerlingen mogen naar binnen

08.20    “            en 08.25    “              1e bel leerlingen moeten naar binnen

08.25    “            en 08.30    “              2e bel aanvang van de lessen

 

13.55 loc. EG    en 14.00 loc. FS       einde schooltijd alle dagen (ma t/m vrij)

Hoofdregel:

"Je mag elkaar niet storen, niet door je gedrag, door je houding, of door je taalgebruik".

Aanvullingen op de hoofdregel

1)    Het is belangrijk dat je tegen anderen altijd beleefd bent. Je spreekt de leerkrachten (ook de conciërges en
       overblijfkrachten) aan met: “meester Frank”, “juf Suzanne”. Verder is het belangrijk dat je leert om met twee
       woorden te spreken en leerkrachten met “u” en niet met “je” aan te spreken.

2)    Als je een probleem hebt dan praat je daar met de leerkracht ( of overblijfkracht) over. Speel nooit “eigen
       rechtertje”. Wees zo eerlijk om je eventuele eigen fouten eerst te bespreken. Wees aardig voor anderen; nooit
       pesten, anderen uitlokken, ruzie maken etc.

3)    Wees op tijd in de klas en neem op tijd afscheid van je vader of moeder. Bij te laat komen altijd even aan juf of
       meester melden dat je er bent en waarom je te laat bent. Ga na binnenkomst op je eigen stoel zitten en loop niet
       rond (op de gang of in de klas).

4)    Je mag in school niet rennen, stoeien, schreeuwen etc. 
5)    Op de locatie Fabritiuslaan gaan kleuters via zij-ingang op het bordes naar binnen en de leerlingen van 
       groep 5 t/m 8 via de dubbele deuren op het bordes.

6)    Open deuren met je hand en niet met je been.
7)    Jas en tas ophangen aan de kapstok, eventueel voor tweede bel naar toilet gaan en dan klas in.
8)    Blijf niet op de gang hangen als je naar toilet bent geweest, maar ga direct terug naar de klas.
9)    Geld voor kampen/schoolreisjes etc. persoonlijk aan juf of meester overhandigen, niet op bureau neerleggen.
10)  Je moet in school je “mobieltje” uitzetten. Staat hij toch aan dat neemt de juf of meester de telefoon in en deze
       kan dan worden opgehaald door één van je ouders.

11)  Op school mag je geen foto’s nemen of filmpjes maken, tenzij je dit gevraagd hebt aan de meester of juf.
12)  Bij regenachtig weer kan besloten worden binnen te blijven; dit geldt dan voor alle groepen van die
       desbetreffende pauze.

13)  Je moet in de pauzes en met buiten spelen  je houden aan de pleinregels.
14)  Je moet regelmatig (bijv. één keer per dag) je kastje opruimen.
15)  Als je jarig bent dan mag je de kinderen in jouw klas trakteren en rondgaan bij de leerkrachten 
       (tussen ± 10.00 en 10.30 uur).

16)  Je mag niet snoepen in de klas, of het moet een traktatie zijn. 
17)  Gymmen doe je op gympen en in sportkleding
18)  Voor of na schooltijd mag je naar het toilet gaan of vlak voor of direct na pauzes. Tijdens de les gaat slechts 
       één jongen en/of meisje per groep tegelijkertijd naar de wc. Tijdens instructie mag je niet naar het toilet of 
       je moet grote nood hebben. Hou de toiletten netjes.

19) Tijdens de pauze ga je naar buiten. Je mag in de pauzes alleen naar binnen na toestemming van de leerkracht
20) Je mag niet zonder toestemming aan andermans (school-)spullen komen
21) Tussen 8.30 - 8.45 uur (locatie Egelantier verschil van 5 minuten) mag je niet op de gang
       komen (om bijv. hun leesboek om te ruilen); hulpouders kunnen dan in alle rust kinderen begeleiden.

22) Je mag op school en tijdens buitenschoolse activiteiten georganiseerd door de school geen energiedrankjes
       meenemen en/of drinken. (bijv. RedBull)

23) Luister goed naar alle meesters, juffen en ouders etc.; let goed op en praat/fluister er niet doorheen.

Afspraken bestemd voor ouders/verzorger:

1)     Ouders houden zich aan de leerplichtwet. Bij aanvraag buitengewoon verlof dienen ouders een formulier in te
        vullen en bijtijds (liefst ± 14 dagen van tevoren); de algemeen directeur van de school bepaald 
        (volgens richtlijnen) of een verzoek wordt ingewilligd of niet. Ouders vragen de leerkracht schriftelijk om
        toestemming, als hun kind onder schooltijd naar bijv. een dokter moet gaan. Ouders stellen de leerkracht
        schriftelijk op de hoogte, als hun kind niet mee kan doen met de gymnastiekles(sen).
2)     Ouders mogen de kinderen ‘s morgens in de groep brengen.
3)     Gesprekken tussen alle betrokkenen onderling gaan altijd op basis van gelijkwaardigheid en respect voor elkaar.
4)     Ouders zorgen dat hun kind(eren) bijtijds op school is.
5)     Ouders verlaten het schoolgebouw voor aanvang van de lessen (zie: aanvangstijden hierboven) en zorgen
         tevens voor rust in de gangen en lokalen; bij de tweede bel begint de leerkracht met de les.
6)     Ouders bellen de school tussen 8.00 uur en 8.30 uur als hun kind niet naar school kan komen (bijv. i.v.m. ziekte).
7)     Ouders kunnen voor de aanvang van de lessen kleine berichten doorgeven aan de leerkracht.
8)    Afspraken met de groepsleerkrachten kunnen pas na 14.30 uur worden gemaakt.
9)     Bij eventuele problemen nemen ouders het initiatief om eerst met de leerkracht(en) een aparte afspraak te
        maken. Waar nodig kan er een gesprek met de directie volgen.
10)     Ouders dragen er zorg voor, dat ze van schoolontwikkelingen (via: schoolkrant Fabricaatje, schoolgids,
        nieuwsbrieven etc.) op de hoogte zijn.
11)   Van ouders wordt verwacht het snoepen van kinderen te ontmoedigen. (zie ook richtlijnen traktaties, pauze - en
        lunchhapjes) De traktaties moeten veilig zijn.
12)    Het thuis bellen van leerkrachten/directieleden gebeurt alleen in uiterste noodzaak.
13)   De ouders zijn direct verantwoordelijk voor de opvang na schooltijd als het kind (bijv. file, te laat uit werk) niet op
        tijd van school opgehaald kan worden; de school is geen instituut voor naschoolse opvang.
14)   Van ouders wordt verwacht dat dokters/tandartsbezoeken e.d. zoveel mogelijk buiten de schooltijden 
        (of anders op de middag) worden gepland.
15)    al het beeldmateriaal gemaakt door ouders/familie e.d. bij schoolse activiteiten
         (bijv.    verjaardagen, schoolreisje, schoolkamp, musical etc.) is ter eigen verantwoording.
         Beelden van medewerkers van de Fabritiusschool mogen niet openbaar worden gemaakt en/of
        gedeeld. Plaats niets anders dan eigen kinderen op sociale media

 

 

 

De Gouden Leefregels van de school zijn:

(uit ons pestprotocol)

 

 iedereen is gelijk !
help elkaar !
wees aardig voor elkaar !
luister naar elkaar !
pesten …. Pikken we niet !
iedereen hoort erbij !
denk na voor je iets zegt of doet !
ga respectvol met elkaars spullen om !
let op jezelf !
sociale media: DENK NA !

Doet het er toe?; is het Eerlijk?; is het Nodig?; Klopt het?;
is het Netjes?; is het Aardig?

Fabritiusschool (hoofdlocatie)

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum

T (035) - 621 17 02
E fhigler@fabritiusschool.nl

Fabritiusschool (2e locatie)

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum

T (035) - 624 19 05
E fhigler@fabritiusschool.nl