Copyright 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die de Fabritiusschool aan de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie op de site onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en aangepast; wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Het auteursrecht op de foto's en teksten van de website www.fabritiusschool.nl wordt uitdrukkelijk voorbehouden.
Het is niet toegestaan foto's en/of teksten van deze website te gebruiken voor publicitaire doeleinden of andere publicatie, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van de directie van de Fabritiusschool.
Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.

De Fabritiusschool ( STIP Hilversum ) sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is  de Fabritiusschool ( STIP Hilversum ) niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Samenwerkende partijen