Leerlingvolgsysteem

De volgende leerlingvolgsystemen worden gehanteerd:

  1. het KIJK volgsysteem voor kleuters
  2. het Leerling in Beeld leerlingvolgsysteem voor alle leerlingen

KIJK

KIJK! 1-2 is een praktisch hulpmiddel voor het gestructureerd observeren en registreren van de ontwikkeling van jonge kinderen (van 3 t/m 6 jaar) uit groep 1 en 2 van de basisschool. Bij dit volgsysteem worden de kleuters geobserveerd met behulp van ontwikkelingslijnen die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek en op ervaringen uit de praktijk. Bij het invullen wordt aangegeven op basis van de observatie per ontwikkelingsaspect in welke ontwikkelingsfase het individuele kind zich bevindt. In samenhang met de basiskenmerken van het kind, de betrokkenheid en eventuele risicofactoren ontstaat een compleet beeld van de ontwikkeling. Aan de hand hiervan worden de juiste keuzes op pedagogisch, didactisch en organisatorisch gebied gemaakt.
 

Leerling in Beeld

Naast KIJK voor kleuters is er binnen de school het leerlingvolgsysteem 'Leerling in Beeld' met daarin de afgenomen CITO-toetsen. Dit systeem volgt alle  leerlingen uit groep 3 tot en met 8 door middel van onderstaande landelijk genormeerde toetsen.

Technisch lezen:

  • toets “AVI” 
  • toets “DMT”

 

Begrijpend lezen

  • toets “Begrijpend lezen”

 

Taal / spelling

  • toets “Spelling”
  • toets "Werkwoordspelling" (vanaf eind groep 6)
  • toets "Leestekens" (vanaf groep 6)

 

Rekenen

  • toets “Rekenen-Wiskunde”

 

Daarnaast vindt in het kader van het dyslexieprotocol  in  oktober/november,  februari/maart en in juni nog een extra toetsmoment plaats voor de groepen 3 en uitvallende lezers. In enkele gevallen worden uitvallende lezers ook nog op andere niet-vaststaande momenten getoetst.

De momenten van afname staan ieder jaar vermeld in de schoolgidsbijlage, die elk jaar aan het begin van het schooljaar wordt uitgedeeld aan alle ouders.

Als de resultaten van een leerling onder de, door ons gestelde normen blijven, worden de ouders hiervan door de groepsleerkracht op de hoogte gesteld. Hierna wordt gekeken in welke subgroep binnen het groepsplan de leerling geplaatst wordt of er wordt een plan van aanpak gemaakt ( met eventueel IB ) en dit wordt met de ouders besproken. 

Samenwerkende partijen