Regels en afspraken

 

De 7 gouden leefregels

Op de Fabritiusschool kennen wij de 7 Gouden Leefregels. Deze 7 leefregels staan voor de normen en 
waarden die wij willen hanteren om een gemeenschap te zijn waar iedereen zich gezien, veilig en 
goed voelt. 


Deze Gouden Leefregels zijn:
• Waar word jij gelukkig van?
• Ik kijk door een roze bril.
• Ik ben dankbaar voor wat ik heb.
• Ik ben trots op wie ik ben en wat ik kan.
• Ik wil het, ik doe het, ik kan het!
• Ik zorg voor mezelf, anderen, de school en onze omgeving.
• Wees aardig voor elkaar.


Naast de cognitieve ontwikkeling is de sociaal emotionele ontwikkeling belangrijk. We willen dat 
leerlingen leren vertrouwen te hebben in zichzelf, in elkaar, in volwassenen en de wereld om hen 
heen. Hiertoe gebruiken we sinds schooljaar 2022 – 2023 de sociaal emotionele methode De 
Gelukskoffer. De 7 Gouden Leefregels zijn gekoppeld aan de 7 thema’s van De Gelukskoffer.
Leerlingen moeten leren samenwerken, leren om in verbinding met elkaar te staan en ook moeten ze 
leren omgaan met emoties van zowel zichzelf als van anderen. Er is ruimte om met elkaar in gesprek 
te gaan (welzijn, motivatie, houding, verhouding, actualiteit). Het ontwikkelen van deze 
vaardigheden kan alleen in een veilige en geborgen omgeving.


De Fabritiusschool wil een school zijn waar de leerlingen:
▪ Zich veilig en geborgen voelen;
▪ Gerespecteerd worden om wie zij zijn en anderen met respect behandelen;
▪ Een goede band hebben met de medewerkers;
▪ Op hun eigen mogelijkheden vertrouwen en dus ook fouten durven te maken;
▪ Leren zelfstandig te werken en te leren;
▪ Leren samenwerken en samen leren;
▪ Leren omgaan met hun eigen gevoelens en die van anderen;
▪ Zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen handelen;
▪ Zich als een goed burger kunnen ontwikkelen;
▪ Vrijheid geboden wordt, binnen duidelijke grenzen;
▪ De school-, klassen- en pleinregels kennen en daarnaar handelen.

 

Gedragsregels voor leerlingen

▪ Je mag elkaar niet storen, niet door je gedrag, door je houding of door je taalgebruik.
▪ Je spreekt de medewerkers aan met: “meester Paul”, “juf Laurien” of “juf/meester". 
▪ Als je een probleem hebt dan praat je daar met de leerkracht over. 
▪ Wees aardig voor anderen. Pesten doen wij niet op de Fabritiusschool.
▪ Je bent op tijd aanwezig in de klas.
▪ In de gangen van de school lopen wij rustig en zijn wij stil.
▪ Je hangt jouw jas en tas op aan de kapstok.
▪ Mobieltjes en smartwatches staan tijdens de schooluren uit en in je tas. De school is in dit 
geval niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de telefoon in geval van kwijtraken of 
beschadiging.
▪ Je houdt je in de pauzes aan de pleinregels.
▪ Als je jarig bent dan mag je de kinderen in jouw klas trakteren. (Zie hier het traktatiebeleid)
▪ Gymmen doe je op goede sport-gymschoenen en in sportkleding.
▪ Voor of na schooltijd mag je naar het toilet gaan of vlak voor of direct na pauzes. Tijdens de 
les gaat slechts één jongen en/of meisje per groep tegelijkertijd naar de wc. Tijdens instructie 
mag je niet naar het toilet of je moet grote nood hebben. Houd de toiletten netjes.
▪ Alle leerlingen gaan tijdens de pauzes naar buiten. Leerlingen mogen tijdens pauzes alleen 
naar binnen na toestemming van de pleinwacht.
▪ Je mag niet zonder toestemming aan andermans (school-)spullen komen.
▪ Energiedrankjes worden op de Fabritiusschool niet genuttigd.

 

Gedragsregels voor ouder(s)/verzorger(s)

▪ Ouder(s)/verzorger(s) houden zich aan de leerplichtwet. Bij een verlofaanvraag vullen 
ouder(s)/verzorger(s) het verlofformulier op de website in (zie: Verlof (fabritiusschool.nl) en 
e-mailen dit naar de directie (E: directie@fabritiusschool.nl). De directie van de school 
bepaalt (volgens richtlijnen) of een verzoek wordt ingewilligd of niet.
▪ Ouder(s)/verzorger(s) brengen de leerkracht per e-mail op de hoogte als hun kind onder 
schooltijd naar bijv. een dokter moet. Van ouder(s)/verzorger(s) wordt verwacht dat 
dokters/tandartsbezoeken e.d. zoveel mogelijk buiten de schooltijden (of anders op de 
middag) worden gepland.
▪ Ouder(s)/verzorger(s) stellen de leerkracht per e-mail op de hoogte, als hun kind niet mee 
kan doen met de gymlessen.
▪ Ouder(s)/verzorger(s) mogen op vrijdag hun kind(eren) naar de klas brengen.
Ouder(s)/verzorger(s) van kleuters mogen dit ook op maandag.
▪ Ouder(s)/verzorger(s) zorgen dat hun kind(eren) bijtijds op school is/zijn.
▪ Ouder(s)/verzorger(s) bellen de school tussen 8.00 uur en 8.30 uur als hun kind niet naar 
school kan komen (bijv. bij ziekte). Voor beide locaties is het nummer: 035-6211702.
▪ Bij eventuele problemen nemen ouder(s)/verzorger(s) het initiatief om eerst met de 
leerkracht(en) een afspraak te maken. Waar nodig kan er een gesprek met de interne begeleiding en/of de directie volgen.
▪ Medewerkers communiceren met ouder(s)/verzorger(s) via e-mail en berichten op Social 
Schools. Er wordt alleen tijdens werkuren en werkdagen per e-mail gecommuniceerd. Dus 
niet tijdens avonden en/of weekenden.
▪ Ouder(s)/verzorger(s) dragen er zorg voor, dat zij op de hoogte zijn van de 
schoolontwikkelingen en lezen de berichten via Social Schools.
▪ Directie communiceert via berichten op Social Schools en de FAB quarterly (= 
oudernieuwsbrief).
▪ Van ouder(s)/verzorger(s) wordt verwacht het snoepen van kinderen te ontmoedigen. (Zie hier het traktatiebeleid)
▪ Ouder(s)/verzorger(s) communiceren met de leerkracht via de e-mail. Alleen de klassenouder 
heeft het mobiele nummer van de leerkracht.
▪ De ouder(s)/verzorger(s) zijn zelf verantwoordelijk voor de opvang na schooltijd als hun kind 
niet van school opgehaald kan worden.

Samenwerkende partijen