HGW en 1-zorgroute

Handelingsgericht werken en de 1-zorgroute

Binnen het passend onderwijs werken we bij ons op school (al sinds het schooljaar 2010/2011) met handelingsgericht werken en de 1-zorgroute. Deze manier van onderwijs is gericht op de onderwijsbehoeften van ieder individueel kind. Het richt zich niet alleen op het kind zelf, maar op het kind in interactie met zijn omgeving (dit kind, uit dit gezin, in deze groep, op deze school met deze leraar en medeleerlingen). De leerkrachten stemmen hun handelen af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

De praktische manier van werken vindt gestalte in het werken met de 1-zorgroute. Dit houdt in dat er binnen de groep gewerkt wordt met drie verschillende niveaugroepen:

  • De basisgroep die het basisprogramma volgt (gele groep)
  • De weergroep die meer herhaling en extra instructie krijgt (witte groep)
  • De meergroep die verrijkingsmateriaal aangeboden krijgt (blauwe groep)

De groepen worden samengesteld op basis van toetsgegevens, observaties, gesprekken met het kind. Vervolgens wordt van iedere groep voor de vakken taal/spelling, lezen en rekenen een groepsplan gemaakt. Deze groepsplannen worden door de leerkrachten gemaakt en twee keer per jaar besproken met de interne begeleiders, waarna het groepsplan bijgesteld wordt. Uiteraard kan het groepsplan op ieder gewenst moment aangepast worden. Doel is altijd dat de leerling onderwijs krijgt dat uitgaat van zijn/haar onderwijsbehoeften.

In de praktijk onderscheiden we de volgende stappen:
  • De leerkracht stelt het onderwijs bij voor een leerling na overleg met de ouders.
  • Als dit geen resultaat oplevert, volgt een gesprek met de interne begeleiders en worden er aanpassingen binnen het onderwijs-leerproces gedaan (ook hier weer overleg met de ouders).
  • Als laatste stap kan de leerling worden aangemeld voor een MDO (multidisciplinair overleg).

Via een MDO kunnen we gebruik maken van externe deskundigheid. Deze deskundigheid vragen we via het MDO aan bij ons samenwerkingsverband (SWV Unita www.svunita.nl ). De leerkracht zit dan met de ouders, interne begeleiders en deskundigen om de tafel om voor de leerling een goede ondersteuning te bewerkstelligen. Voor het aanvragen van het MDO moeten ouders hun schriftelijke toestemming geven.

Basisondersteuning

Basisondersteuning is de binnen het samenwerkingsverband vastgelegde onderwijszorg die de school aan alle leerlingen moet kunnen bieden (zie het school ondersteuningsplan : SOP). Deze ondersteuning voldoet aan de eisen van de onderwijsinspectie. Meer informatie is te vinden op de site van SWV Unita.

Schoolondersteuningsprofiel

Hierin legt de school eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden. Dit profiel wordt opgesteld door directie, leerkrachten en bestuur. Op deze manier kan er ook expertise binnen de school ontwikkeld worden. Het gaat hier dus om extra ondersteuning die niet binnen de basisondersteuning valt.

Alle bovenstaande punten helpen mee aan de verwezenlijking van passend onderwijs zoals dat is ingegaan op 1 augustus 2014. De wet op passend onderwijs verplicht besturen een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Samenwerkende partijen