Kwaliteitszorg

Op de Fabritiusschool werken we constant aan de kwaliteit van ons onderwijs.
De kwaliteitszorg bestaat uit vijf onderdelen:
 

1. De kwaliteitscyclus:

We werken met de kwaliteitskaarten Primair Onderwijs van Cees Bos(WMK-PO)
Met deze digitale kwaliteitscyclus beoordelen we als team via quickscans/vragenlijsten hoe de school ervoor staat. We bespreken de ontwikkel- en verbeterpunten. De quickscans/vragenlijsten gaan over 26 belangrijke beleidsterreinen in school. 

In een periode van 2 jaar zijn alle beleidsterreinen gescand, beoordeeld, beschreven en geborgd.
Om de twee jaar beoordelen ouders en leerlingen de kwaliteit of de sociale veiligheid in school. De verbeterpunten nemen we op in het schoolplan of jaarplan. 
De uitslagen van de quickscans/vragenlijsten en de inhoud van de kwaliteitskaarten geven ook richting aan de persoonlijke ontwikkelingsplannen van leerkrachten.
 

2. Het schoolplan: 

In het schoolplan beschrijven we volgens het wettelijk kader van de Wet op het Primair Onderwijs de kwaliteit van ons onderwijs.
Het schoolplan is een beleidsplan dat geldt voor 4 jaar. In het schoolplan wordt de kwaliteit beschreven van:
  • het onderwijskundig beleid
  • het personeelsbeleid
  • de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bewaakt en verbeterd.
In het schoolplan nemen we de verbeter- en ontwikkelpunten op vanuit het WMKPO. De directie bespreekt het schoolpan met de medezeggenschapsraad. Deze moet het schoolplan goedkeuren.

3. Het jaarplan 

In het jaarplan beschrijven we welke doelen we onszelf voor het komende jaar stellen en welke onderdelen de hoogste prioriteit hebben. In het jaarplan staan de belangrijkste ontwikkel- en verbeterpunten voor het nieuwe schooljaar beschreven. Er kan een keuze gemaakt worden uit de WMKPO scans, het schoolplan of zaken die door onderwijsvernieuwingen prioriteit krijgen. Aan het eind van het schooljaar verantwoorden we in het jaarverslag wat we hebben gerealiseerd uit het jaarplan. In het jaarplan staat ook de scholing en professionalisering voor de teamleden beschreven.

4. Het zorgplan en katern opbrengsten

In het zorgplan (schoolondersteuningsplan) staat beschreven welke maatregelen de school neemt om de kwaliteit van het onderwijs aan zorgkinderen te kunnen waarborgen en te verbeteren. Dit zorgplan is gebaseerd op het zorgplan van UNITA, het samenwerkingsverband passend onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek. In het katern opbrengsten vullen we in welke doelen we willen halen in de ontwikkeling van de kinderen. Deze doelen toetsen we via het Cito-leerlingvolgsysteem. Het katern opbrengsten evalueren we twee keer per jaar op school- en op bestuursniveau.

5. De 1-zorgroute en handelingsgericht werken

De kern van de 1-zorgroute is de cyclus van handelingsgericht werken met groepsplannen. Hierin is proactief handelen het uitgangspunt. De cyclus van handelingsgericht werken wordt tenminste twee keer per jaar door de leerkracht doorlopen en kent twee tussentijdse bijstellingen:
1. evalueren en verzamelen van gegevens;
2. signaleren van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften;
3. het benoemen van specifieke onderwijsbehoeften;
4. het clusteren van leerlingen met gelijksoortige specifieke onderwijsbehoeften;
5. opstellen van het groepsplan;
6. uitvoeren van het groepsplan

De intern begeleider is de coach van de leerkracht en ondersteunt de leerkracht bij het doorlopen van de cyclus van handelingsgericht werken. Om de zorg en de stuctuur te waarborgen houdt de intern begeleider minimaal twee keer per jaar een groepsbespreking en vinden er in de bouwen meerdere leerlingbesprekingen per jaar plaats. Bovendien zijn er  klassenconsultaties.

Samenwerkende partijen