Leerlingvolgsysteem

De volgende leerlingvolgsystemen worden gehanteerd:

  1. het KIJK volgsysteem voor kleuters
  2. het CITO-LVS voor alle leerlingen

KIJK

KIJK! 1-2 is een praktisch hulpmiddel voor het gestructureerd observeren en registreren van de ontwikkeling van jonge kinderen (van 3 t/m 6 jaar) uit groep 1 en 2 van de basisschool. Bij dit volgsysteem worden de kleuters geobserveerd met behulp van ontwikkelingslijnen die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek en op ervaringen uit de praktijk. Bij het invullen wordt aangegeven op basis van de observatie per ontwikkelingsaspect in welke ontwikkelingsfase het individuele kind zich bevindt. In samenhang met de basiskenmerken van het kind, de betrokkenheid en eventuele risicofactoren ontstaat een compleet beeld van de ontwikkeling. Aan de hand hiervan worden de juiste keuzes op pedagogisch, didactisch en organisatorisch gebied gemaakt.

CITO-LVS

Naast KIJK voor kleuters is er binnen de school het CITO leerlingvolgsysteem. Dit systeem volgt alle  leerlingen uit groep 3 tot en met 8 door middel van onderstaande landelijk genormeerde toetsen.

Technisch lezen:

  • toets “Technisch Lezen"
  • toets “AVI” (alleen bij uitvallende lezers)
  • toets “DMT”(alleen bij uitvallende lezers)

 

Begrijpend lezen

  • toets “Begrijpend lezen”

 

Taal / spelling

  • toets “Spelling”

 

Rekenen

  • toets “Rekenen-Wiskunde”

 

Studievaardigheden

  • toets “Studievaardigheden” (vanaf groep 5)

 

Daarnaast vindt in het kader van het dyslexieprotocol  in  oktober/november,  februari/maart en in juni nog een extra toetsmoment plaats voor de groepen 3 en uitvallende lezers. In enkele gevallen worden uitvallende lezers ook nog op andere niet-vaststaande momenten getoetst

In het kader van het advies voor het Voortgezet Onderwijs maken de leerlingen van groep 7 tijdens de toetsing aan het eind van het jaar de Entreetoets i.p.v. de losse toetsen zoals hierboven vermeld.(zie hoofdstuk 4.6) Voor sommige leerlingen kan hiervan afgeweken worden. Dit gebeurt alleen na overleg met de ouders en eventuele deskundigen (bv. orthopedagoog/psycholoog) Aangezien de toetsen technisch lezen en studievaardigheden niet in de entreetoets zitten, worden deze wel klassikaal apart afgenomen

De momenten van afname staan ieder jaar vermeld in de schoolgidsbijlage, die elk jaar aan het begin van het schooljaar wordt uitgedeeld aan alle ouders.

Als de resultaten van een leerling onder de, door ons gestelde normen blijven, worden de ouders hiervan door de klassenleerkracht op de hoogte gesteld. Hierna wordt gekeken in welke subgroep binnen het groepsplan de leerling geplaatst wordt of er wordt een plan van aanpak gemaakt ( met eventueel IB en/of RT ) en dit wordt met de ouders besproken. Voor de RT geldt: na een periode van 6 tot 8  weken volgt er een evaluatie en wordt het plan van aanpak afgesloten of bijgesteld (waarna een nieuwe periode van 6 tot 8 weken wordt gewerkt). Omdat wij een beperkte tijd voor RT hebben, is het niet vanzelfsprekend dat een eventuele tweede periode RT aansluit op de eerste periode. (er staan soms kinderen op de wachtlijst die dan eerst geplaatst worden) Verder geldt dat leerlingen die in het begin van het leerproces zitten voorgaan t.o.v. bijvoorbeeld leerlingen in groep 8.

Samenwerkende partijen