Klachtenregeling

Binnen de Stichting STIP Openbaar Basisonderwijs Hilversum is een klachtenregeling van toepassing. De laatste versie is, na instemming van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, vastgesteld op 11 maart 2011. U kunt de volledige klachtenregeling vinden door op onderstaande link te klikken.

  
Binnen de klachtenregeling is vastgelegd waar leerlingen, ouders en personeelsleden terecht kunnen met eventuele klachten. Zo is er binnen de klachtenregeling vastgelegd dat iedere school beschikt over een ‘contactpersoon klachtenregeling’ die informatie kan verstrekken en kan doorverwijzen naar ‘de vertrouwenspersoon’. De vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon begeleidt de klager desgewenst bij een eventuele verdere procedure voor het indienen van een klacht en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. 
 
De Stichting STIP Openbaar Basisonderwijs Hilversum is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het bestuur over (on)gegrondheid van de klacht, de te nemen maatregelen en/of overige door het bestuur te nemen besluiten. 

Intern contactpersoon klachtenregeling Fabritiusschool (voor ouders en leerlingen):
Karin Klarenbeek T: 035 - 6211702   E: kklarenbeek@fabritiusschool.nl 
 
Vertrouwenspersoon Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum (voor leerkrachten en ouders):
Mw. Dominique Maas advies T 088 - 1119900 E maas@devertrouwenspersoon.nl

Vertrouwensinspecteur
Mw. J. (Joke) Schuur Inspectie van het onderwijs 
Postbus 2730
3500 GS Utrecht 
T:. 0900 - 111 31 11 

Klachtencommissie 
Landelijke Klachtencommissie Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht 
T: 030 - 280 95 90 
website: www.onderwijsgeschillen.nl
email: info@onderwijsgeschillen.nl

Samenwerkende partijen