Pestprotocol

(Deze wordt nog aangepast in schooljaar 2023-2024.)

Pesten, in alle vormen, is in voorkomend geval een wezenlijk en groot probleem. Pestgedrag is schadelijk tot zeer schadelijk voor kinderen, zowel voor slachtoffers als voor de pester. Dit ernstige probleem moet aangepakt worden.

Wij hanteren als school een aantal maatregelen ter voorkoming en bestrijding van pestgedrag. De basis daarvan is: het instellen van de “Gouden Leefregels” van de school. Van dit reglement, dat geldt voor iedereen, van kleuter tot leerkracht, krijgt ieder kind dat op school komt een kopie (in de schoolgids).

Wat er gebeuren kan, gebeuren zal, gebeuren moet als bovenstaande leefregels stelselmatig worden overtreden - dus als er toch gepest wordt - staat in het pestprotocol.
Dit is verdeeld in drie hoofdstukken:
  • wat kan een leerling die gepest wordt zelf doen?
  • wat kan de rol van de ouders zijn?
  • wat kan de leerkracht doen?
U kunt het pestprotocol hieronder downloaden.
Pestprotocol.pdf

Aandacht voor de “Gouden Leefregels”

Om de “Gouden Leefregels” onder de constante aandacht van de kinderen te brengen en ze levend te houden, heeft de school deze regels proberen samen te vatten in tien regels, die vanaf leerjaar vier wordt aangevuld met regel elf. Op één A3 staan al deze regels genoemd en uitgebeeld met een tekening.

Elke twee weken behandelen we één van deze regels, die we op dat moment uitvergroot op een gelamineerd A3 ophangen in de klas. Dit doet de hele school in dezelfde volgorde. Elke regel wordt voorafgegaan door een gesprek met de kinderen over deze regel. Hierbij worden met de kinderen afspraken gemaakt over:
  • Hoe gaan wij hier in de klas mee om?
  • Wat doen we als iemand zich niet aan de regel houdt?

Het regelmatig evalueren van de regels is erg belangrijk. Nadat alle regels na 20 weken uitgebreid aan bod zijn gekomen kan de leerkracht, eventueel in overleg met de kinderen, bepalen welke regel opnieuw extra onder de aandacht moet worden gebracht. Uiteraard zijn alle regels het gehele jaar geldig.  

De elf regels:

1.    niet zoveel letten op elkaar !
2.    niemand uitschelden !
3.    pesten pikken we niet !
4.    naar elkaar luisteren !
5.    van elkaar afblijven !
6.    iedereen hoort erbij !
7.    van elkaars spullen afblijven !
8.    discriminatie STOP !
9.    denk na voor je wat zegt !
10. let op je taalgebruik !
11. houd internetten leuk en veilig !

(voor de leerjaren 4 t/m 8)

Samenwerkende partijen