Visie / Missie

De Fabritiusschool is een openbare basisschool in de gemeente Hilversum en is onderdeel van Stip (Stichting Primair Openbaar Onderwijs Hilversum). 

Missie

De missie van Stip is: Wij laten leerlingen profiteren van het beste onderwijs inspirerend, verantwoord, resultaatgericht en professioneel onderwijs in de maatschappij van nu.
De visie van Stip is: Het openbaar basisonderwijs Hilversum is een veilige, vriendelijke en professionele organisatie, waar leerlingen en medewerkers zich bewust zijn van het doel en de waarde van onderwijs, leerlingen zich volwaardig willen en kunnen ontwikkelen, vanuit een positieve houding naar leren.

De Fabritiusschool onderschrijft de missie en de visie van Stip en heeft deze vertaald naar de school in een eigen missie en visie.

Verder is de Fabritiusschool een goede en plezierige school met orde en regelmaat, waar naar inschatting van alle betrokkenen goede pedagogische en didactische aspecten van vroeger en nu harmonieus zijn verenigd.
De visualisatie van onze missie, gebaseerd op de kernwaarden van de school, kunt u hieronder vinden.

Visie

Onze visie ....wat willen wij in de toekomst:

Adaptief:
 • in rekening houden met verschillen (sturing op onderwijsbehoeften)
 • in rekening houden met  zorg naar boven en naar beneden
 • directe instructie model

Didactiek:
 • in het geven van 21e  -eeuwse vaardigheden.
 • in kennis opdoen via multimediabronnen (bijv. instructiefilmpjes)
 • in vaardigheden met betrekking tot ICT (3D-printing, programmeren)
 • in ruimtes die goed geoutilleerd zijn met de laatste moderne werk- en hulpmiddelen.
 • in ruimte voor andere talen.

Competentie:
 • in hoge eisen stellen aan kwaliteit in kennis en vaardigheden.
 • in werken aan vakmanschap, meer expertise, professionalisering.
 • in samenwerken en in verbinding staan met elkaar, feedback geven/ontvangen.
 • in ruimte om met elkaar in gesprek te gaan (welzijn, motivatie, houding, verhouding, actualiteit)
 • in duurzaam handelen en denken.
 • in effectieve communicatie (bv. ouderpanel, leerlingenraad)

Autonomie:
 • in (zelfstandige) werkvormen, waarbij de leerling eigenaar wordt gemaakt van zijn eigen leerproces.
 • in verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen, doel/ proces (portfolio’s).
 • in stimuleren van de intrinsieke motivatie.

Samengevat

De school is de plaats waar de leerlingen uitgedaagd worden. Dit gebeurt vanuit een professionele cultuur op een proactieve, positieve, ordelijke, coöperatieve en stimulerende manier. Waarbij men elkaar opbouwende feedback geeft en men gestalte geeft aan wat nodig is in de constant veranderende maatschappij’.

Kortom, de school moet een plaats zijn waar .....
 • het kind zich veilig en geborgen voelt
 • iedereen goed onderwijs wordt geboden
 • de lessen en de leerstof steeds worden aangepast aan elk kind
 • permanent hoge eisen worden gesteld aan de bekwaamheid van de leerkrachten
 • kinderen worden uitgedaagd en gestimuleerd om samen te leven en samen te werken
 • naar kinderen wordt geluisterd en waar met kinderen wordt gesproken
 • constant aan kwaliteit wordt gewerkt  

 “De Fabritiusschool: “Traditioneel sterk, veilig en op maat”!

Samenwerkende partijen