Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Hoogbegaafdheid

DHH (digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid)
Op onze school wordt gewerkt met het DHH om te onderzoeken of een leerling werk aan kan op begaafd of hoogbegaafd niveau. Het is een webbased computerprogramma dat wordt gebruikt als ondersteuning bij de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen.

Quickscan.
In eerste instantie maken we gebruik van de quickscan. Hierin kan de leerkracht een aantal vragen over de leerling invullen waar vervolgens uit afgeleid kan worden of verder onderzoek wenselijk is. De quickscan kan op elk moment gedaan worden, maar er zijn ook vier vaste momenten:
- In oktober in groep 1 voor alle leerlingen die zijn ingestroomd vanaf 1 januari tot 1 juli.
- In maart in groep 1 voor alle leerlingen die zijn ingestroomd vanaf 1 juli tot 1 januari. 
- In februari in groep 3. ( alleen leerlingen die na overleg tussen leerkracht en IB hiervoor in aanmerking komen). 
- In november in groep 5. (alleen leerlingen die na overleg tussen leerkracht en IB hiervoor in aanmerking komen).

De uitkomst van de quickscan kan drie mogelijkheden aangeven:
1. Er is op dit moment geen aanwijzing dat verder onderzoek gewenst is.
2. Er wordt geadviseerd de signalering op te starten.
3. Er wordt geadviseerd de signalering over te slaan en direct door te gaan naar de diagnostiek.

Signalering.
Hier wordt aan de hand van een signaleringslijst voor ouders en leerkracht en de didactische gegevens bepaald of het voor een specifieke leerling zinvol is om intern diagnostisch onderzoek te doen.
 
Diagnostiek.
Dit onderdeel bestaat uit uitgebreide signaleringslijsten voor zowel ouders als leerkrachten en doortoetsen met de toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem (bij kleuters wordt gekeken naar de kernontwikkelingsgebieden). Ook eerdere gegevens uit het leerlingvolgsysteem worden meegenomen en de leerling kan eventueel een vragenlijst invullen. Het is geen onderdeel waarbij het IQ wordt vastgesteld; dat kan alleen met een intelligentietest! Het geeft wel aan of er voor deze specifieke leerling aanpassingen noodzakelijk zijn in het leerstofaanbod en of er aandachtspunten zijn voor de begeleiding van de leerling. Mochten er twijfels blijven bestaan, dan kan er altijd worden besloten tot extern onderzoek. Uiteraard gaat alles( vanaf het moment van de uitkomst van de quickscan) in overleg met de ouders.
 
Na de diagnostiek wordt de uitkomst besproken door leerkracht en intern begeleider met de ouders en wordt de aanpak besproken wat betreft begeleiding en leerstofaanbod.Hierbinnen bestaat de mogelijkheid om een leerling aan te melden voor de Stipklas schooloverstijgend ( 1 dagdeel per week) en/of de levelwerkgroep binnen de Fabritius. 

Fabritiusschool (hoofdlocatie)

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum

T (035) - 621 17 02
E fhigler@fabritiusschool.nl

Fabritiusschool (2e locatie)

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum

T (035) - 624 19 05
E fhigler@fabritiusschool.nl