Ziekmelding en verlof

18 januari 2024

Wij verzoeken u vriendelijk bij ziekte of andere plotselinge reden van afwezigheid van uw kind, dit op de dag zelf te melden. Graag deze melding (alleen telefonisch, niet per mail of whatsapp) tussen 8.00 uur en 8.30 uur, maar uiterlijk voor 08.45 uur.

Locatie Fabritiuslaan: 035-6211702
Locatie Egelantiersraat: 035-6211702

 

Verlof

22 maart 2023

Met het verlof aanvraagformulier kunt u een verzoek indienen om vrijstelling van schoolbezoek voor uw kind(eren). Ook verlofaanvragen voor 4 jarigen (nog niet leerplichtig) moeten worden aangevraagd via dit verlof aanvraagformulier. U moet hiervoor dit formulier downloaden, invullen en e-mailen naar de directie via e-mailadres: directie@fabritiusschool.nl. Wij vragen u vriendelijk om  uw verlofaanvraag uiterlijk 6 weken van tevoren in te dienen.
Verlof aanvraagformulier Fabritiusschool

Om mogelijke teleurstellingen of verkeerde verwachtingen te voorkomen, raden wij u aan de richtlijnen voor de afhandeling van de verlofaanvraag door te lezen. Deze richtlijnen vindt u op bladzijde 3 en 4 van het verlof aanvraagformulier.

De school geeft geen toestemming voor schoolverzuim als een leerling wordt begeleid door een externe, onderwijs gerelateerde hulpverlener ( remedial teaching, bijlessen, etc. ).

 

Hierop worden de volgende uitzonderingen gemaakt:

begeleiding die wordt geboden door ons samenwerkingsverband Unita en die in werking gaat na een multidisciplinair overleg (MDO) geïnitieerd door de Fabritiusschool

begeleiding voor dyslexie door daarvoor gecertificeerde hulpverleners (leerling is in het bezit van een dyslexieverklaring) 

alleen voor de leerlingen uit de groepen 1 en 2: begeleiding op het gebied van logopedie en motorische remedial teaching (MRT) 

Voor deze uitzonderingen geldt dat eventueel schoolverzuim wordt toegestaan na overleg met directie en/of interne begeleiding. 

U moet voor een dergelijk verlof ook het verlofformulier invullen, zoals dat hierboven te downloaden is. Graag hierop vermelden welke begeleiding u kind gaat ontvangen en op welke dagen en tijden dit eventueel moet gaan plaatsvinden en hoe lang de behandeling waarschijnlijk gaat duren. Na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende formulier zal de directie van de school het verlof beoordelen en het verlof wel of niet goedkeuren.
Bij goedkeuring ontvangt een formulier waarop alle gegevens staan vermeld en voor welke periode dit verlof geldt. Het goedkeuringsformulier moet ondertekend zijn door de directie van de school.

Samenwerkende partijen