Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Leerlingenraad algemeen  

Leerlingenraad 2019-2020: 

 

Loulou                   Coen

Jet                          Stijn

Goof                       Hidde (secretaris)

Lizet  (voorzitter)                   Zara In het schooljaar 2018 - 2019 vergaderen we op de volgende data:

STATUTEN LEERLINGENRAAD

LEERLINGENRAAD (LLR):

 

Een uit en door de leerlingen gekozen vertegenwoordiging, die zich inzet voor de belangen van de leerlingen op school in de meest brede zin.

De leerlingenraad is geen wettelijke verplichting, maar we vinden het belangrijk dat er regelmatig met leerlingen uit verschillende groepen vergaderd wordt over allerlei verschillende onderwerpen. Onze leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor de sfeer en afspraken op onze school. Onze leerlingen zijn de feitelijke gebruikers van onze school. Zij kunnen daarom zinnige ideeën hebben waar wij zelf misschien niet aan denken. Via de LLR kunnen de ideeën gehoord worden. Ook willen we de LLR daarom betrekken bij sommige beslissingen. De LLR doet voorstellen en mag regelmatig mee adviseren, dan wel meebeslissen over praktische zaken. In deze raad zitten leerlingen van groep 5 tot en met 8, die op allerlei manieren helpen meedenken in school en ideeën vanuit de leerlingen en klassen kunnen inbrengen. Ook kunnen ze worden aangesproken. De leerlingenraad is dus een orgaan waar vertegenwoordigers van de groepen in plaats nemen en waarin zij ook standpunten van andere leerlingen kunnen bespreken.
 

Waarom een leerlingenraad?

 • De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen.
 • Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen, zoals bewust zijn dat je niet alleen voor jezelf spreekt, maar dat je ook namens anderen spreekt en handelt.
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen.
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen.
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen.
 • Kwaliteit van onze schoolorganisatie bevorderen.
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is.
 • Bevorderen van actief burgerschap.

 Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?

 • De leerlingenraad hangt een ideeënbus op, elke leerling kan daar ideeën of opmerkingen in kwijt, de ideeën worden besproken.
 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas.
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken.
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën.
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen.
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden
  naar de ouderraad, het ouderpanel, de medezeggenschapsraad of het team.
 • Leerlingen kunnen adviseren bij festiviteiten.

Vanaf groep 5 vaardigt elke groep een vertegenwoordiger voor de LLR af. Indien er verkiezingen nodig zijn, dan wordt er anoniem gestemd. In totaal komen er dus 8 lln in de FABRITIUS LLR. Elk jaar worden aan het begin van het schooljaar nieuwe vertegenwoordigers gekozen. Leerlingen zitten dus voor één jaar in de LLR. Tenzij er geen andere kandidaten zijn, is het niet mogelijk dat een leerling voor een tweede termijn wordt gekozen. Per schooljaar wordt er ze keer vergaderd. De vergaderingen vinden plaats na lestijd van 14.15  tot 15.00 uur. Ruim voorafgaand aan de vergadering wordt in samenspraak met meester Paul V. en meester Meep de agenda van de vergadering vastgesteld. Natuurlijk wordt eerst bekeken of de ideeën wel haalbaar zijn. Elke leerling en groep van onze school kan middels de leerlingen uit onze LLR een voorstel doen voor een punt op de agenda. Ook kunnen personeelsleden van onze school de LLR om advies vragen. De eerste vergadering van het schooljaar vindt eind september plaats. In deze vergadering kiest de raad uit haar midden een voorzitter en een secretaris. Vervolgens wordt  met dan meester Paul V. en dan meester Meep vergaderd aan het einde van de maanden november, januari, maart en mei. De voorzitter let tijdens de vergaderingen op de tijd en zorgt dat er goed naar elkaar wordt geluisterd. De secretaris maakt notulen en schrijft na de vergadering een verslag. Dit verslag bespreken we dan in alle groepen, ook in de groepen 1 t/m 4. Ook schrijven we een verslag over de vergadering voor op de website van de school, zodat iedereen kan lezen wat wij doen en wat er besproken is in onze leerlingenraad. Indien wenselijk/noodzakelijk zal namens de school ook meester Frank bij deze gesprekken zitten als zijnde de directeur. Ook is het denkbaar dat op verzoek van de LLR leerkrachten of ouders uitgenodigd worden. Andersom is het ook mogelijk dat (een afvaardiging van) de LLR wordt uitgenodigd door de directie, leerkrachten, MR, OP of OR om te vragen wat de LLR denkt over dingen waar zij eventueel wat mee willen, dan wel eventueel willen veranderen op school.

Als een idee of plan uitvoerbaar is, onderneemt de LLR zelf actie. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de LLR een enquête houdt of de groepen langsgaat ter informatie of om de meningen van de leerlingen te horen. Meester Paul V. en meester Meep zullen daarin een begeleidende rol spelen. Alle leerkrachten ondersteunen actief de werkzaamheden van onze LLR.                             

                                “Wij praten niet over, maar met de kinderen”  

Fabritiusschool (hoofdlocatie)

Fabritiuslaan 52
1213 CT Hilversum

T (035) - 621 17 02
E fhigler@fabritiusschool.nl

Fabritiusschool (2e locatie)

Egelantierstraat 115
1214 EC Hilversum

T (035) - 624 19 05
E fhigler@fabritiusschool.nl