Klachtenregeling

Binnen de Stichting STIP Openbaar Basisonderwijs Hilversum is een klachtenregeling van toepassing. U kunt de volledige klachtenregeling vinden door op onderstaande link te klikken.

Klachtenregeling STIP Openbaar Basisonderwijs Hilversum.pdf

Binnen de klachtenregeling is vastgelegd waar leerlingen, ouders en personeelsleden terecht kunnen met eventuele klachten. Zo is er binnen de klachtenregeling vastgelegd dat iedere school beschikt over een ‘contactpersoon klachtenregeling’ die informatie kan verstrekken en eventueel kan doorverwijzen naar ‘de externe vertrouwenspersoon’. De externe vertrouwenspersoon gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De externe vertrouwenspersoon begeleidt de klager desgewenst bij een eventuele verdere procedure voor het indienen van een klacht en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. 

De Stichting STIP Openbaar Basisonderwijs Hilversum is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. De klachtencommissie onderzoekt de klacht en geeft gevraagd of ongevraagd advies aan het bestuur over (on)gegrondheid van de klacht, de te nemen maatregelen en/of overige door het bestuur te nemen besluiten. 

 

Intern contactpersoon klachtenregeling locatie Fabritiuslaan (voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen):

Karin Klarenbeek T: 035 - 6211702   E: kklarenbeek@fabritiusschool.nl 

 

Intern contactpersoon klachtenregeling locatie Egelantierstraat (voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen):

Wilma Hilberts T: 035 - 6211702   E: whilberts@fabritiusschool.nl 

 

Externe vertrouwenspersoon Stichting Openbaar Basisonderwijs Hilversum (voor leerkrachten en ouders):

Mw. Dominique Maas advies T 088 - 1119900 E maas@devertrouwenspersoon.nl

 

Vertrouwensinspecteur

Mw. J. (Joke) Schuur Inspectie van het onderwijs 

Postbus 2730

3500 GS Utrecht 

T:. 0900 - 111 31 11 

 

Klachtencommissie 

Landelijke Klachtencommissie Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 

Postbus 85191 

3508 AD Utrecht 

T: 030 - 280 95 90 

website: www.onderwijsgeschillen.nl

email: info@onderwijsgeschillen.nl

Samenwerkende partijen